{{ loading_location ? '' : selectedLocation ? selectedLocation : 'ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของฉัน' }} {{ selectedAddress ? selectedAddress.AddressName : 'เลือกที่อยู่' }}
{{ selectedStore ? selectedStore.name : 'เลือกสาขา' }}
 • {{ loading_location ? 'กรุณารอสักครู่...' : !selectedLocation ? 'ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของฉัน' : selectedLocation }}
 • ค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบันอีกครั้ง
 • {{ address.AddressName }}
 • เพิ่มสถานที่ส่งใหม่
 • {{ store.name }}
{{ promote_text }}

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับการทำธุรกรรมและกิจกรรมทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ของบริษัท

การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมเป็นครั้งคราว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขโดยการอ้างอิง และบริษัทอาจแก้ไขประกาศดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับเมื่อนำมาประกาศ หากผู้ใช้งานยังคงใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้

 • 1.1 “สัญญา” (Agreement) หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (Terms and Conditions) หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 1.2 “โฆษณา” (Advertising) หรือ “การโฆษณา” (Ads) หมายถึง โฆษณาที่สร้างโดยเราหรือผู้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อการตลาดสินค้าหรือบริการของเราหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม โดยที่ไม่มีการเสนอแลกสินค้าหรือบริการ (Redemption) แก่ผู้ใช้งาน
 • 1.3 “โปรแกรม” (Application) หมายถึง โปรแกรมต่างๆ บน ระบบใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่บริษัทอาจพัฒนาขึ้นในอนาคต สำหรับให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดและใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile devices) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบ
 • 1.4 “บริษัท” (Company) “เรา” (we, us) “ของเรา” (our) หมายถึง บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 • 1.5 “แคมเปญ” (Campaign) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมที่เราประกาศลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 1.6 “เว็บไซต์ย่อย” (Microsite) หมายถึง เว็บไซต์ที่เป็นส่วนเสริมต่อจากเว็บไซต์หลัก
 • 1.7 “บริการ” (Service) หมายถึง บรรดาบริการต่างๆ ที่จัดให้ไว้โดยบริษัทบนเว็บไซต์หรือโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แคมเปญ โฆษณา หรือบริการอื่นใดที่มีอยู่เว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานได้ใช้
 • 1.8 “ผู้สนับสนุน” (Sponsor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้สร้างแคมเปญ โฆษณา หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือธุรกิจของผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับหรือได้รับ และตกลงและยอมรับที่จะส่งมอบสินค้า ของขวัญ บัตรกำนัล (Voucher) คูปอง (Coupon) เป็นต้น ให้แก่ผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในแคมเปญ
 • 1.9 “ระบบ” (System) หมายถึง ระบบของบริษัท รวมถึงฐานข้อมูลและการทำงานของเว็บไซต์และโปรแกรม
 • 1.10 “ธุรกรรม” (Transaction) หมายถึง ธุรกรรมการแลกรับรางวัลระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านระบบ
 • 1.11 “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ท่านซึ่งเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรม ไม่ว่าโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือ โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา และไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
 • 1.12 “คอมพิวเตอร์” (Computer) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องบริการ (Server) หรืออุปกรณ์พกพาทุกชนิด ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัทได้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ตามที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้กล่าวถึง
 • 1.13 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.1112.com
 • 2.1 เอกสารนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท
 • 2.2 ผู้ที่จะใช้บริการของบริษัทได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือไม่เป็นบุคคลที่บริษัทเคยห้ามหรือระงับมิให้ใช้งานมาก่อน โดยผู้ใช้งานหนึ่งรายจะสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานได้
 • 2.3 ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้โดยการใช้บริการนั้นถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว อนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อวิจารณ์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สคริปท์ กราฟฟิก และสิ่งที่ใช้ระหว่างกันอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้สร้างขึ้น จัดหา หรือทำให้เข้าถึงได้ในหรือผ่านทางบริการ
 • 2.4 ผู้ใช้งานจะต้องใช้เว็บไซต์ โปรแกรม บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดๆ
 • 2.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับมิให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือบริการ (ไม่ว่าส่วนใดๆ ก็ตาม) และระงับมิให้ผู้ใช้งานแลกรับของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 2.6 บริษัทอาจจัดให้มีการบริการหรือกิจกรรมอื่นใดแก่ผู้ใช้งานโดยผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) โปรแกรม หรือโดยช่องทางอื่นใด ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ผู้ใช้งานอาจถูกร้องขอให้ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • 2.7 ผู้สนับสนุนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา แคมเปญ รางวัล และ/หรือบริการของผู้สนับสนุน รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เงื่อนไขทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการดังกล่าวนั้นได้มีการปฏิบัติตามโดยถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าปรับ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดได้รับ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้น โดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชดใช้ในกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 • 3.1 ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์หรือโปรแกรม หรือการเข้าถึงบริการบางประเภท อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการบางประเภทที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
 • 3.2 ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หรือบัญชี Facebook ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 3.3 ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) ของตนเองสำหรับผ่านเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวเป็นประจำ ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ (และ/หรือ ทำธุรกรรม) หรือ เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือโปรแกรม โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
 • 3.4 ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ส่วนตัวที่ยังใช้งานได้และผู้ใช้งานยังคงใช้อีเมล์ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถส่งอีเมล์ยืนยันตัวบุคคลไปยังผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของบุคคลอื่นหรืออีเมล์ชั่วคราว บริษัทอาจปิดบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้งานยืนยันการใช้บัญชีอีกครั้งหากบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้งานใช้อีเมล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
 • 3.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • 3.6 ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงอนุญาตโดยชัดแจ้งในการให้บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานได้รับการเสนอให้เลือกว่าจะรับอีเมล์โปรโมชั่นต่างๆ หรือไม่แล้ว ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน
 • 3.7 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานหรือบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3.8 บัญชีของผู้ใช้งานที่ไม่มีการเข้าสู่ระบบเป็นเวลาหก (6) เดือน จะถือว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวและจะถูกยกเลิก
 • 3.9 บัญชีบริษัทของผู้ใช้งานอาจถูกยกเลิกหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานประกาศหรือลงข้อความในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนาหรือพระมหากษัตริย์

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน และบริษัทเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าใช้ หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏด้านล่างนี้ใช้บังคับกับบัญชีบริษัทของผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้

 • 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • (1) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ผู้ใช้งานจะถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่เราร้องขอนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้
 • (2) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก บริษัทอาจร้องขอข้อมูลของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
 • (3) นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้งานเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมที่ใช้ท่องเว็บไซด์ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซด์ที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Access Times) และเว็บไซต์อ้างอิง (Referring Website) เพื่อนำข้อมูลหรือสถิติที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไปหรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
 • (4) บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เว็บไซต์ และโปรแกรมจะมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวอาจจะมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ด้วย เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 • 4.2 การใช้ข้อมูลส่วนตัว
 • (1) ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากพนักงานที่บริษัทอนุญาต
 • (2) บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท
 • (3) บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้งานเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือเป็นการเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือบริษัท
 • 4.3 การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
 • (1) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชีของผู้ใช้งาน
 • (2) เมื่อบัญชีของผู้ใช้งานถูกปิดแล้ว บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของเราต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการตรวจสอบกรณีการทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นการบังคับตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • 4.4 การใช้คุกกี้ (Cookies) และแคชไฟล์ (Cache File)
 • (1) “คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานได้กลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์หรือโปรแกรมบริษัทอีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต่อเมื่อผู้ใช้งานลงชื่อเข้าระบบเพื่อใช้งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้สมัครไว้กับบริษัทโดยการให้ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้บริษัทจดจำผู้ใช้งานในขณะที่ท่านเข้าไปใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์หรือโปรแกรม ได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อผู้ใช้งานลงชื่ออกจากระบบ หรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จะสิ้นผลลง
 • (2) ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทต่อไป
 • (3) ผู้ใช้งานรับทราบและตระหนักดีว่าเว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่ผู้ใช้งานใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือโปรแกรม ระบบอาจเก็บและบันทึกแคชไฟล์ (Cache File) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึงแคชไฟล์ (Cache File) ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • 4.5 การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้จากเว็บไซต์หรือโปรแกรม
 • 5.1 บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับการแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมจะปราศจากข้อผิดพลาดและบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ รวมถึงการสูญหายของคะแนนของผู้ใช้งาน ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดได้ที่เว็บไซต์หรือโปรแกรม ของบริษัท
 • 5.2 บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบ โปรแกรม หรือเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน และ บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูล (หรือข้อความ) ใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ โปรแกรมหรือเว็บไซต์จะถูกส่ง ผ่านโดยถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามเวลา
 • 5.3 บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่างๆ
 • 5.4 การเข้าถึงเว็บไซต์ โปรแกรมและ/หรือ บริการอาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มอุปกรณ์หรือบริการใหม่ บริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในระบบการทำงานที่ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นของผู้สนับสนุนหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทสามารถลบข้อมูลหรือแคมเปญออกจากเว็บไซต์ โปรแกรม และบริการได้ทุกเวลา
 • 5.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบสิ่งใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 5.6 การใช้ข้อมูลหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น
 • 5.7 ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ของ Apple หรือจาก Market (Play Store) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือจากช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการติดตั้งโปรแกรมลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน
 • 5.8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสื่อต่างๆ ที่ประกาศลงบนพื้นที่สาธารณะโดยผู้ใช้งาน กระดานสนทนา หน้าต่างๆ ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือโปรแกรม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการไม่รับรอง พิจารณาหรืออนุมัติสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานรายอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการลบบรรดาสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานลงในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่าหรือเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานอาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
 • (1) หมิ่นประมาท ข่มเหง รบกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 • (2) ประกาศ ลงข้อความ แจกจ่ายหรือทำให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ สื่อ หรือข้อมูลอันเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
 • (3) ลงข้อความหรือโอนถ่ายข้อมูล (upload) ไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่มีลักษณะดังกล่าวที่อาจทำความเสียหายต่อการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่าย ของบุคคลภายนอก หรือ
 • (4) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 • 6.1 บริษัทอาจแสดงสื่อโฆษณาในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปบนเว็บไซต์ หรือบนโปรแกรมหรือจุดต่างๆ ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้บริการ
 • 6.2 ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาดังกล่าวหรือไม่ก็ได้โดยอิสระตามที่ผู้ใช้งานจะพิจารณา
 • 6.3 จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ในการแสดงข้อความโฆษณา
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่บริษัทได้รับ อันเป็นผลมาจาก
 • 7.1 การใช้สิทธิเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดๆ ต่อบริษัทโดยผู้ใดก็ตามอันเป็นผลมาจาก
 • (ก) การใช้บริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งาน
 • (ข) การใช้บริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
 • 7.2 การที่ผู้ใช้งานละเมิดหรือผิดเงื่อนไขข้อใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

บริษัทไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

 • 9.1 การไม่รับประกัน
 • (1) เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าผู้ใช้งานรายใดจะเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการใช้บริการ หรือผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้งาน หรือการดำเนินการใดที่ผู้ใช้งานจะปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาดังกล่าว
 • (2) บริการอาจประกอบไปด้วยหรือเชื่อมโยงผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลที่บุคคลบางคนรู้สึกไม่พอใจหรือเห็นว่าไม่เหมาะสม บริษัทจึงไม่อาจรับรองถึงรายละเอียดของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงได้โดยผ่านการใช้บริการ
 • (3) เว็บไซต์ โปรแกรม และบริการตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นการจัดให้มี “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
 • (4) บริษัทตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
 • (ก) บริการจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่หรือทุกเวลา
 • (ข) บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
 • (ค) ผู้ใช้งานจะพึงพอใจผลการใช้บริการตามที่คาดหวังไว้ และ
 • (ง) ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุน หรือหากได้รับ รางวัลดังกล่าวจะมีสี คุณภาพ จำนวน หรือคุณสมบัติตรงตามที่แสดงหรือประกาศไว้ในแคมเปญ
 • ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม บริการ ระแบบและเนื้อหาเองแต่เพียงผู้เดียว
 • 9.2 ข้อยกเว้นความรับผิด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ กำไร สัญญา ค่าความนิยม (Goodwill) ธุรกิจ โอกาส ชื่อเสียง ความเสียหายอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการทำละเมิด การผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม
 • 9.3 การปลดเปลื้องจากความรับผิด
 • (1) ผู้ใช้งานตกลงแบบเพิกถอนไม่ได้ในการปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงและโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเว็บไซต์ โปรแกรม หรือแคมเปญ
 • (2) ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากความรับผิดทั้งหมดและโดยสิ้นเชิงในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากข้อความหรือเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือโปรแกรม
 • (3) ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้สนับสนุน
 • 10.1 ผู้สนับสนุนอาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับแคมเปญของผู้สนับสนุนเอง และผู้ใช้งานตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
 • 10.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานเป็นปัจจุบัน
 • 10.3 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าบรรดารางวัล บริการ หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ โปรแกรม หรือบริการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • 10.4 ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการหรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม โดยไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
 • (1) ส่งหรือรับสื่อที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
 • (2) ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานโดยที่ไม่มีอนุญาตหรือได้รับความยินยอม (จากบริษัทหรือบุคคลอื่น) หรือซึ่งก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดการกระผิดทางอาญา หรือความผิดในทางแพ่ง หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก
 • (3) ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, Trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย
 • (4) ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • (5) สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการสื่อสารโดยระบบโทรคมนาคม
 • (6) เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • (7) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • (8) ไม่เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทหรือการเชื่อต่อเน็ทเวิร์คอันเป็นที่ยอมรับ หรือ
 • (9) การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังในเชื้อชาติ ศาสนา หรือคนกลุ่มน้อย หรืออันเป็นการทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเอกลักษณ์
 • 10.5 การใช้บริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการดังกล่าว (หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
 • (1) ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มิไว้สำหรับผู้ใช้งาน การถึงเครื่องบริการ (Server) หรือบัญชีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เข้าถึงได้ หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
 • (2) การเข้าถึงบริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของบริษัทเป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สมเหตุสมผล
 • (3) การกระทำใดเพื่อตรวจดูเครือข่ายซึ่งจะสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งาน
 • (4) ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรม และ/หรือ บริการ
 • (5) ดำเนินการในลักษณะใดๆ (ตามความเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม และบริการ หรือ
 • (6) ส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัท
 • 11.1 หัวข้อต่างๆ
 • หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อการตีความสัญญา
 • 11.2 ความไม่เป็นหุ้นส่วนและตัวแทน
 • ไม่มีข้อความใดๆ ในสัญญานี้สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้งานและบริษัทมีการร่วมทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัท หรือมีความสัมพันธ์เป็นตัวการและตัวแทนในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทและผู้ใช้งานไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆ แทนอีกฝ่ายในการที่จะก่อให้เกิดความรับผิดในหนี้ ค่าใช้จ่าย เข้าเป็นคู่สัญญา หรือการใดๆ แทนกัน
 • 11.3 กฎหมายที่บังคับใช้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง
 • 11.4 การติดต่อสื่อสาร บรรดาการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ส่งไปยังช่อทางดังต่อไปนี้
 • (ก) อีเมล์ถึง: ..................
 • Attention: Customer Services
 • (ข) Fanpage:..................
 • 11.5 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และโปรแกรม รวมถึงข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด โดยเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทในฐานะเป็นงานที่ถูกรวบรวม (Collective Work) ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ หรือมีส่วนร่วมในการโอน หรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
 • 11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก
 • ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญานี้ใช้และให้ประโยชน์กับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือและบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำและได้รับอนุญาตโดยเท่าเทียมกัน และบุคคลและองค์กรที่กล่าวมานี้มีสิทธิในการใช้สิทธิและบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดของสัญญานี้โดยตรงหรือผ่านทางตัวแทน (เว้นแต่สัญญานี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว) นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสัญญานี้ไม่มีผลผูกพันหรือให้สิทธิในการบังคับตามสัญญากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา
 • 11.7 เจ้าของและผู้ดำเนินการ
 • บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โปรแกรม ระบบ และบริการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและคงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย
 • 11.8 ความมีผลของสัญญา
 • ผู้ใช้งานและบริษัท เข้าทำสัญญานี้ (หรือข้อตกลงและเงื่อนไข) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลและใช้บังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544
 • รูปแบบโปรแกรมสมาชิก

  บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ดอะ พิซซ่า คอมปะนี" ขอขอบพระคุณและขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ผ่านโปรแกรมสมาชิก The Pizza Company Rewards โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกและรับของรางวัล พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย เพียงสมัครสมาชิกผ่าน The Pizza Company Rewards web application, เว็ปไซต์ www.1112.com หรือ โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112

  ในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้น กำหนดให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิดและ อีเมล(ถ้ามี) คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดในวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและวิธีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1112

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก
  2.1 คำจำกัดความ

  "The Pizza Company Rewards" หมายถึง โปรแกรมสมาชิก ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

  "ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี" หมายถึง ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (own equity) และ ร้านตัวแทนจำหน่าย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (Franchises) ในประเทศไทยเท่านั้น

  "บัญชีสมาชิก The Pizza Company Rewards” หมายถึง บัญชีของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก The Pizza Company Rewards จากเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ผ่านช่องทางการสมัครสมาชิกของโปรแกรม The Pizza Company Reward ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น web application, เว็บไซต์ www.1112.com หรือ โมบายแอปพลิเคชัน ของ The Pizza Company

  2.2 รายละเอียดของโปรแกรมสมาชิก

  The Pizza Company Rewards เป็นโปรแกรมที่มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก The Pizza Company Rewards เรียบร้อยแล้ว (“สมาชิก”) ได้รับสิทธิประโยชน์และใช้คะแนน (“คะแนน”) แลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก โดยกำหนดให้การรับสิทธิประโยชน์นั้นจำกัดเป็นรายบุคคลต่อหนึ่งบัญชีสมาชิก สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทของสมาชิก (ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง) จากการสะสมคะแนนผ่านยอดซื้อสินค้า, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

  The Pizza Company Rewards ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัครสมาชิก การเข้าร่วมโปรแกรมนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนบัญชีสมาชิกให้แก่ผู้อื่นได้

  ทั้งนี้คะแนนสะสม, ประเภทของสมาชิก, รางวัลและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกไม่สามารถขาย ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ขอสงวนสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการจัดการคะแนนสำหรับการแลกรับของรางวัลและการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิก

  2.3 การสะสมคะแนน

  คุณจะได้รับคะแนนสะสมหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว และทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • การสั่งซื้ออาหารที่ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (การรับประทานอาหารที่ร้าน, การสั่งอาหารกลับบ้าน): สมาชิกสามารถสะสมคะแนน โดยแสดง QR code ของ The Pizza Company Rewards จาก web application, เว็บไซต์ www.1112.com, โมมายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112, หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนหรือผูกบัญชีกับ The Pizza Company Rewards ไว้แล้วให้แก่พนักงาน ก่อนชำระเงินทุกครั้ง
  • การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.1112.com หรือ โมบายแอพพลิเคชั่น The Pizza Company 1112: สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้ก็ต่อเมื่อ ได้ทำการผูกบัญชี The Pizza Company 1112 กับ The Pizza Company Rewards ไว้ก่อนแล้วเท่านั้น
  • การสั่งซื้ออาหารผ่าน Call Center 1112: ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก The Pizza Company Rewards ผ่านทาง web application, เว็บไซต์ www.1112.com, โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 ไว้ก่อนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถสะสมคะแนนได้

  Certain purchases and transactions do not qualify, including, without limitation: (i) purchases of The Pizza Company Take Away cards or gift cards; (ii) purchases or transactions made using Points, Rewards or other promotional item; (iii) consignment products (e.g. Hand Sanitizer, other brands under Minor Food Group), whether made in-store, online or through the App and (iv) delivery fee.

  Points for such activities or milestones will be awarded as described in the applicable offer and will be subject to any additional terms set forth with that offer.

  Points for any single qualifying purchase or activity may only be credited to one (1) registered The Pizza Company Rewards account. Points will be credited to The Pizza Company Rewards account upon consummation of the qualifying transaction or activity garnering Points. Issued point(s) will credit to member account within 5 p.m. next day. The Pizza Company is not responsible for, or liable to, any person or entity, in any way for any losses incurred by a delay or error in crediting Points or Member Tier benefits to the Member.

  Available Points totals for a Member account can be checked in your The Pizza Company Rewards account in The Pizza Company Rewards web application, website, or mobile application of The Pizza Company.

  2.4 ประเภทของสมาชิก

  สมาชิก The Pizza Company Rewards มี 3 ประเภท ได้แก่ Member, Silver, และ Gold ประเภทของสมาชิกแบ่งตามเกณฑ์คะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับมาจากการสั่งซื้อสินค้าจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในระยะเวลาของรอบปีสมาชิก ซึ่งนับจากวันที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกของ The Pizza Company Rewards เป็นวันเริ่มต้นการเป็นสมาชิก สมาชิกมีอายุสิบสอง (12)เดือนนับจากวันที่สมัครสมาชิก โดยการรักษาสภาพสมาชิกและการปรับระดับสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การสะสมคะแนนของแต่ละประเภทสมาชิก รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้นจะอยู่ในหน้าของ “สิทธิประโยชน์ของสมาชิก The Pizza Company Rewards” เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ประเภทสมาชิก การให้คะแนน การแลกคะแนนรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิก The Pizza Company Rewards แต่เพียงผู้เดียว

  2.5 การแลกคะแนนรับของรางวัล

  การแลกคะแนนรับของรางวัลนั้น สมาชิกต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลนั้นๆ โดยสมาชิกสามารถเข้าไปที่ เมนู “รางวัล” จากบัญชี The Pizza Company Rewards ผ่าน web application, เว็บไซต์ www.1112.com หรือ โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัลนั้นจะเกิดจากการใช้คะแนนสะสมจากบัญชี The Pizza Company Rewards จำนวนหนึ่ง (1) บัญชี The Pizza Company Rewards ต่อหนึ่งรายการแลกของรางวัลเท่านั้น สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมนั้นแลกรับของรางวัลตามจำนวนคะแนนที่ระบุตามเงื่อนไขของแต่ละของรางวัลได้ สิทธิการพิจารณาแลกรับของรางวัลนั้นขึ้นอยู่กับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เท่านั้น

  เมื่อมีการแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัล คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก The Pizza Company Rewards ทันทีเมื่อมีการดำเนินการแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัล

  การคืนคะแนนให้กับบัญชีสมาชิก The Pizza Company Rewards นั้น จะเกิดขึ้นในกรณีที่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบว่าของรางวัลนั้นไม่สามารถส่งมอบให้แก่สมาชิกได้ โดยการพิจารณาการคืนคะแนนนั้นเป็นดุลยพินิจจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

  2.6 วิธีการหักคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล

  การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัลนั้น ระบบจะดำเนินการหักจากคะแนนสะสมเก่าก่อนไล่ไปจนถึงคะแนนสะสมที่ได้รับใหม่ล่าสุด (First in first out) เมื่อคะแนนหมดอายุหรือถูกใช้เพื่อแลกรับของรางวัลแล้ว คะแนนจะถูกหักจากบัญชีสมาชิก The Pizza Company Rewards คะแนนที่หมดอายุแล้วนั้นจะไม่สามารถเพิ่มกลับเข้าไปที่บัญชีสมาชิกได้

  ในกรณีที่มีการยกเลิกโปรแกรมสมาชิกนี้ คะแนนทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืนโดยปราศจากข้อผูกมัดหรือความรับผิดใดๆ และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องการชดใช้ใดๆ ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศ

 • ประเภทของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก The Pizza Company Rewards

  สมาชิก The Pizza Company Rewards มี 3 ประเภท ซึ่งเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกขึ้นอยู่กับคะแนนสมสมตามประเภทของสมาชิกจากยอดซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านช่องทาง The Pizza Company Rewards web application หรือการผูกบัญชีสมาชิกผ่าน เว็บไซต์ www.1112.com หรือ โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 เมื่อได้ทำการลงทะบียนเป็นสมาชิก The Pizza Company Rewards โดยสมบูรณ์แล้ว สมาชิกจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประเภท Member ซึ่งสามารถรับสิทธิของสมาชิกประเภท Member ได้ทันที หลังจากที่สมาชิกประเภท Member มีคะแนนสะสมครบ 50 คะแนน ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่สมัครสมาชิก สมาชิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver และเมื่อสมาชิกสะสมคะแนนครบ 300 คะแนน จะได้รับการปรับปประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold ทุกยอดการซื้อสินค้า 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน สมาชิกสามารถเก็บคะแนนสะสมจากการซื้ออาหารจากร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จากช่องทางต่างๆ เช่น การนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน การสั่งอาหารกลับบ้าน การสั่งซื้ออาหารผ่านบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) จาก เว็บไซต์ www.1112.com, โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 และ Call Center 1112 การให้คะแนน ระบบจะเก็บคะแนนเฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น โดยไม่เก็บหลักจุดทศนิยมของคะแนน เช่น คุณมียอดซื้อสินค้าจำนวน 385 บาท (ระบบคำนวนการให้คะแนน 385/25 = 15.4) ซึ่งคุณจะได้รับ 15 คะแนน

  3.1 สมาชิกประเภท Member (คะแนนสะสม 0 – 49 คะแนน)

  เพียงสมัครสมาชิก The Pizza Company Rewards ผ่านตามช่องทางต่างๆที่กำหนด หรือ ผูกบัญชีสมาชิก The Pizza Company 1112 กับ The Pizza Company Rewards เรียบร้อยแล้ว คุณจะเข้าสู่สมาชิกประเภท Member โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Member มีดังนี้:

  สิทธิพิเศษในเดือนเกิด (Birthday Privilege); รับพิซซ่า S pan (Classic) จำนวน 1 ถาดฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับสั่งอาหารทางที่ร้าน หรือสั่งอาหารกลับบ้านเท่านั้น สิทธิ์นี้ใช้ได้ภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น

  สมาชิกประเภท Member เพียงสะสมคะแนนครบ 50 คะแนนจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver หรือ สะสมให้ครบ 300 คะแนนเพื่อปรับระดับสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold

  3.2 สมาชิกประเภท Silver (คะแนนสะสม 50 – 299 คะแนน)

  เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนครบ 50 คะแนนในระยะเวลา 12 เดือน สมาขิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ทำได้โดยมีคะแนนสะสมระหว่าง 50-299คะแนนภายในระยะเวลา 12เดือน สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver มีดังนี้:

  สิทธิพิเศษในเดือนเกิด (Birthday Privilege); รับพิซซ่า S pan (Classic) จำนวน 1 ถาดฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับสั่งอาหารทางที่ร้าน หรือสั่งอาหารกลับบ้านเท่านั้น สิทธิ์นี้ใช้ได้ภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น

  สมาชิกประเภท Silver เพียงสะสมคะแนนครบ 300 คะแนนในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold

  3.3 สมาชิกประเภท Gold (คะแนนสะสม 300 คะแนนขึ้นไป)

  เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนครบ 300 คะแนนในระยะเวลา 12 เดือน สมาขิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นGold สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Gold มีดังนี้:

  สิทธิพิเศษในเดือนเกิด (Birthday Privilege); รับพิซซ่า M pan (Classic) จำนวน 1 ถาดฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับสั่งอาหารทางที่ร้าน หรือสั่งอาหารกลับบ้านเท่านั้น สิทธิ์นี้ใช้ได้ภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น

  การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Gold เพียงมียอดสะสมครบ 300 คะแนน ในระยะเวลา 12 เดือน

  ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ The Pizza Company Rewards จาก web application, เว็บไซต์ www.1112.com, โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112

  3.4 การแลกรับของรางวัล

  สมาชิกสามารถแลกรับของรางวัล ได้เมื่อมีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกรับของรางวัลนั้นๆ โดยสมาชิกสมารถดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่ The Pizza Company Rewards web application, เว็บไซต์ www.1112.com, โมบายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112

  3.5 การหมดอายุของคะแนนสะสม

  คะแนนสะสมเพื่อรักษาสถานะสมาชิก: ภายใต้โปรแกรม “The Pizza Company Rewards”, คะแนนสะสมเพื่อรักษาสถานะและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้น จะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่การเป็นสมาชิกประเภทนั้น

  คะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล: จะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (issued points) โดยคะแนนที่ถูกสะสมก่อนจะหมดอายุก่อนคะแนนสะสมที่ได้รับหลังจากนั้น

  ตัวอย่าง: คุณลงทะเบียนเพื่อใช้งานการซื้ออาหารเดลิเวอร์รี่ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.1112.com หรือ โมมายแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 และคุณได้ทำการผูกบัญชี 1112 กับ The Pizza Company Rewards ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งคุณจะได้เข้าสู่การเป็นสมาชิก The Pizza Company Rewards ประเภท Member คุณสามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรณีที่คุณมียอดซื้อสินค้าและได้รับคะแนนสะสม 50 คะแนน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็น Silver สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver จะหมดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Silver ทำได้โดยมียอดซื้อสะสม 50-299 คะแนน ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564 กรณีที่คุณมีคะแนนสะสมเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คุณจะได้รับการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver กรณีที่คุณมียอดซื้อไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมาชิกจะถูกปรับไปเป็นสมาชิกประเภท Member แต่ถ้าคุณมียอดซื้อ 300 คะแนนขึ้นไป คุณจะได้รับการปรับสถานะเป็นสมาชิกประเภท Gold

{{ lang = 'th';"" }}

สวัสดีครับ

กำลังติดปัญหาอะไรอยู่รึเปล่า ให้เราช่วยนะครับ

ตอบ
Live Chat - The Pizza Company

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ห้องสนทนา

กำลังเชื่อมต่อ...
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเชื่อมต่อคุณไปยังเจ้าหน้าที่...
กำลังพิมพ์...